Winkelwagen
Je hebt geen artikelen in je winkelwagen

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

De Algemene Voorwaarden vertellen je waar jij recht op hebt als klant van Ikdraag.nl, wat we precies afspreken als je bij mij bestelt, en wat je kunt doen als er toch iets anders gaat dan gehoopt. Vind je de tekst lastig te lezen door de taal die gebruikt is? Onder de andere informatiekopjes op de website vind je deze informatie grotendeels ook, maar dan in heldere taal. Je mag ook altijd om uitleg vragen als iets je niet duidelijk is!

 

Artikel 1 - Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: Ikdraag.nl;
 2. Consument: de persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met Ikdraag.nl, zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst alleen gebruik wordt gemaakt van communicatie op afstand (internet, telefoon en dergelijke);
 4. Communicatie op afstand: Communicatie waarvoor consument en ondernemer niet gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen deconsument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Ikdraag.nl - M.Lodder

Sluispad 29, 4328 BK, Burgh-Haamstede

Telefoonnummer: 06-55760002 (tijdens kantooruren)

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 70648867

BTW-identificatienummer: NL002030193B32

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ikdraag.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ikdraag.nl en de consument.
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt beschikbaar gesteld aan de consument, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zijn de algemene voorwaarden in te zien bij Ikdraag.nl. Op verzoek van de consument worden de algemene voorwaarden zonder kosten toegezonden.
 3. In afwijking van het vorige lid: Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan daarvoor al de tekst van deze algemene voorwaarden door de consument als PDF-bestand worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website www.ikdraag.nl, maar ook op te vragen door de consument per e-mail via [email protected]. Ook kunnen de algemene voorwaarden op verzoek van de consument per post zonder kosten worden toegezonden.
 4. Als naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid daar ook op van toepassing. De consument kan zich bij tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Als een aanbod beperkt geldig is, of onder voorwaarden wordt gedaan, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is gedetailleerd genoeg om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Afbeeldingen van producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van deze producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Ikdraag.nl niet.
 3. Elk aanbod bevat informatie waardoor voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • ·de prijs van het product / de dienst inclusief belastingen;
 • ·de eventuele verzendkosten;
 • ·de manier waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • ·het wel of niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • ·de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • ·als de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke manier deze voor de consument te raadplegen is;
 • ·De manier waarop de consument bij onbedoelde fouten in de bestelling, deze kan herstellen

 

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt, en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden (onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4)
 2. Als de consument het aanbod langs elektronische weg (via de website of per e-mail) heeft aanvaard, bevestigt Ikdraag.nl de ontvangst van de aanvaarding meteen via de website of per e-mail. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Ikdraag.nl zorgt ervoor dat de elektronische overdracht van data veilig plaatsvindt, en zorgt voor een veilige webomgeving. Voor het elektronisch betalen neemt Ikdraag.nl passende veiligheidsmaatregelen in acht.
 4. Ikdraag.nl mag (gemotiveerd) een bestelling of aanvraag weigeren of aan de uitvoering daarvan bijzondere voorwaarden verbinden, als er goede gronden zijn om aan te nemen dat de consument niet an zijn verplichtingen kan voldoen.
 5. Bij het product of de dienst stuurt Ikdraag.nl aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of per e-mail:

a. het bezoekadres van Ikdraag.nl waar de consument met klachten terecht kan;

b. Hoe de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, en welke voorwaarden daarvoor gelden, dan wel een duidelijke melding van het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Ikdraag.nl deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

6. Als Ikdraag.nl zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

 

 

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten mag de consument de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product mag alleen zover worden uitgepakt of gebruikt worden als nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wil behouden. Als de consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – als dit redelijkerwijs mogelijk is - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, daarbij de door Ikdraag.nl verstrekte, redelijke en duidelijke instructies volgend. Wanneer de consument zich niet aan deze instructies houdt, heeft Ikdraag.nl de mogelijkheid de hieruit voortvloeiende kosten te verhalen op de consument. Zie artikel 6.a.4.

3. Het retourneren van artikelen is voor kosten en risico van de consument.

4. Wanneer het artikel na ontvangst van het retour in een staat is waardoor wassen noodzakelijk is, ter beoordeling van Ikdraag.nl, dan wordt 75% van het aankoopbedrag retour gestort. Wanneer er vervangbare onderdelen van het artikel ontbreken bij ontvangst van het retour, dan wordt 90% van het aankoopbedrag retour gestort. Wanneer er niet-vervangbare onderdelen ontbreken bij ontvangst van het retour, die essentieel zijn voor het goed functioneren van het artikel, dan wordt 50% van het aankoopbedrag retour gestort.

 

 

Artikel 6b - Herroepingsrecht en annulering bij levering van diensten

 1. Bij levering van diensten (zoals draagconsulten) heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen, ingaande op de dag dat de overeenkomst wordt aangegaan. 
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, richt de consument zich naar de door Ikdraag.nl bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering verstrekte, redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de diensten met uitdrukkelijke instemming van de consument al geleverd zijn voor de bedenktijd is verstreken, vervalt op het moment van levering het herroepingsrecht voor de betreffende dienst en zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.
 4. Bij annulering consult: 
  1. Tot 24 uur is een consult kosteloos te annuleren. Binnen 24 uur wordt het eerste half uur doorbelast, tenzij er een nieuwe datum tot stand komt.
 5. Annuleringsvoorwaarden workshop
  1. Een workshop gaat door bij 3 personen. Indien een workshop niet voldoende deelnemers heeft, wordt de workshop maximaal 7 dagen voor de workshopdatum geannuleerd. Je krijgt daarvan schriftelijk bericht, maar daarbij de optie om je geld terug te krijgen of een nieuwe datum in te schrijven. 
  2. Je bent gerechtigd tussentijds op te zeggen. Tot 7 dagen voor de workshop ben je geen geld verschuldigd. Mail naar [email protected]
  3. Van 7 dagen tot 72 uur van te voren mag je annuleren, maar dan worden er administratiekosten gerekend à € 7,50, zoals bedoeld in 7:400 t/m 7:413 BW. 
  4. Het is mogelijk de workshop over te dragen aan iemand anders, hiervoor worden geen kosten berekend, mits ikdraag per email daarvan op de hoogte is gebracht met daarbij de contactgegevens van de persoon die de plaats inneemt. Degene die de workshop overdraagt en degene die de workshop overneemt, zijn gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de betreffende betalingen en andere kosten die voortvloeien uit de overdracht.
  5. Bij een latere opzegging dan 48 uur voor workshopdatum of bij no-show, zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Als de consument een bedrag betaald heeft, en gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal Ikdraag.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 3. Heeft de consument meerdere producten besteld en besluit de consument slechts een deel daarvan te retourneren, dan zal Ikdraag.nl de oorspronkelijke verzendkosten in zijn geheel niet retourneren.

 

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Als de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Ikdraag.nl alleen worden uitgesloten als Ikdraag.nl dit duidelijk in het aanbod, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:

a) die door Ikdraag.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken

 

 

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, met uitsluiting van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan wanneer zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. Ikdraag.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Wanneer Ikdraag.nl, de fabrikant of importeur een regeling als garantie aanbiedt, doet dit niets af aan de rechten en vorderingen die de consument heeft naar Ikdraag.nl als Ikdraag.nl de wettelijke of in de overeenkomst op afstand aangegane verplichtingen niet of niet volledig nakomt.

 

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. Ikdraag.nl is zo zorgvuldig mogelijk bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Ikdraag.nl kenbaar heeft gemaakt.
 3. Ikdraag.nl zal geaccepteerde, betaalde bestellingen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij er een langere leveringstermijn is afgesproken. Als de bezorging vertraging oploopt, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo snel mogelijk, maar uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en heeft recht op eventuele schadevergoeding, waarbij de schadevergoeding nooit hoger kan uitvallen dan het oorspronkelijk gefactureerde bedrag.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst betaalt Ikdraag.nl het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 5. Als de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Ikdraag.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan hetherroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn in dat geval voor rekening van Ikdraag.nl.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Ikdraag.nl, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 12 - Betaling

 1. Door de consument te betalen bedragen met betrekking tot geleverde diensten moeten binnen 14 dagen na de levering van de dienst zijn voldaan, voor zover geen langere termijn is afgesproken.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Daarom biedt Ikdraag.nl naast de mogelijkheid van vooruitbetalen, ook de optie van betalen bij afhalen en achteraf betalen via een kredietaanbieder aan.
 3. Wanneer de consument kiest voor overschrijving via bank, wordt de bestelling maximaal 7 dagen vastgehouden tot de betaling voldaan is. Bij niet voldoen van de betaling wordt de bestelling met kennisgeving aan de consument geannuleerd door Ikdraag.nl.
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddelijk aan Ikdraag.nl te melden.
 5. In geval van wanbetaling van de consument heeft Ikdraag.nl, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 6. Uitsluitend in geval van betaling met achteraf betalen (BILLINK) geldt het volgende: De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die u aan Ikdraag.nl verschaft in het kader van een bestelling waarbij achteraf betalen wordt gebruikt, worden door ons - dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) onder meer gebruikt voor: a) risicoanalyses en kredietwaardigheidstoetsing ten einde overkreditering te voorkomen; b) het op een correcte manier doen laten verlopen van de communicatie, administratie, klantenrelatiebeheer, het factureren en het incasseren van de vorderingen welke uit de achteraf betaaldienst voortvloeien; c) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden; d) Benaderen van u voor (direct) marketingdoeleinden mits dit geschied binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor een volledig overzicht van de verwerkingen welke plaatsvinden bij achteraf betalen, verwijzen wij u naar het Privacy Statement van de door u gekozen aanbieder.
 7. Indien u voor achteraf betaling kiest, dient u binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag te voldoen aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incassering van openstaande vorderingen, marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van bij Billink aangesloten organisaties en/of opdrachtgevers. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.
 8. Voor klanten uit België geldt, uitsluitend in geval van betaling met achteraf betalen (BILLINK), het volgende: De niet betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van interne en externe rappelprocedure. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal per verstuurde interne rappel van Billink een forfaitaire administratieve kost à € 12,50 in rekening gebracht worden. Van zodra Billink verplicht is de vordering over te maken aan een gespecialiseerd invorderingsbureau, dit wegens blijvende wanbetaling, wordt de vordering
  eveneens verhoogd met een forfaitair schadebeding, uit hoofde van nietbetaling,
  van 20% met een minimum van € 10 alsmede een verwijlsintrest a rato van 12 % per jaar, berekend op het bedrag van de factuur vanaf de datum van verzending van de factuur. De kosten verbonden aan deze overdracht van dossier alsmede de vergoeding voor de inning van de verschuldigde bedragen worden forfaitair begroot op € 35,00 en blijven volledig ten uwe laste, dit onverminderd de hierboven beschreven kosten voor interne rappels, forfaitair
  schadebeding en verwijlsintresten. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn als enige bevoegd om geschillen betreffende de betaling of de uitvoering van onze leveringen te beslechten.

 

Artikel 13 - Klachtenregeling

 

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. Heb je een klacht, dan raad ik aan om de klacht eerst bij mij kenbaar te maken door te mailen naar [email protected]. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om het geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via deze link naar Webwinkelkeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op deze pagina. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

De klachtenprocedure werkt als volgt:

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven per e-mail of per post worden ingediend bij Ikdraag.nl, binnen 2 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Ikdraag.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als de klacht naar verwachting niet binnen 14 dagen verwerkt kan worden, stuurt Ikdraag.nl binnen 14 dagen een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een uitvoeriger antwoord kan verwachten.

 

 

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn, en moeten schriftelijk worden vastgelegd of op zo'n manier worden verstrekt dat de consument ze gemakkelijk kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

Ikdraag.nl maakt gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om jouw bezoek aan onze website nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en onze geselecteerde partners, zoals Google, jouw internetgedrag binnen en buiten onze websites volgen en verzamelen. Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan jouw interesses. . Je kunt er meer over lezen in onze Cookie verklaring. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »